Zbor.md

Condițiile de asigurare a Bagajelor avia


 1. NOŢIUNI GENERALE, OBIECTUL CONDIȚIILOR
  1. CONTRACTANTUL ASIGURĂRII /ASIGURAT achită ASIGURĂTORULUI prima de asigurare, iar ASIGURĂTORUL, la producerea cazului asigurat, achită BENEFICIARULUI despăgubirea de asigurare în valoarea, termenul şi condiţiile stipulate în Contractul de asigurare, încheiat cu respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în vigoare şi a Condiţiilor de asigurare a Asigurătorului.
  2. BENEFICIARUL asigurării: pasagerul, proprietarul Bagajului..
  3. Asigurătorul îşi asumă obligaţia de a asigura Bagajul Beneficiarului, care este transportat cu transportul aerian de către Companie Aeriana.
  4. Caracteristicile încărcăturii transportate:
   Bagaj asigurat: totalitatea bagajelor turistice (inclusiv conţinutul acestora, cu respectarea excluderilor precizate la cap. 10 al prezentului Contract) închise cu fermoar sau capac (geantă de voiaj, valiză, geamantan, troller), destinate transportului de obiecte cu greutate combinată mai mare de 5 kilograme, cu care Beneficiarul călătoreşte pe parcursul perioadei de zbor avia.
   • tipul de transport și caracteristicile transportului – aerian, conform biletului avia;
   • numărul navei - conform biletului avia
   • data plecării - conform biletului avia;
   • ruta de transport - conform biletului avia.
  5. Decizia de plata a despagubirii va fi emisa in cel tarziu 15 zile din momentul prezentarii tuturor documentelor confirmative.
 2. OBIECTUL ASIGURĂRII, MODUL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE
  1. Obiect asigurat sunt interesele patrimoniale ale BENEFICIARULUI, care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, ce ţin de posesia, folosinţa şi dispoziţia Bagajului, în procesul transportării lui de către Operatori aerieni conform biletului avia, pe cale aeriana.
  2. Contractul de asigurare se încheie pentru o transportare de Bagaj.
 3. RISCURILE DE ASIGURARE
  1. În conformitate cu Condiţiile ale Asigurătorului, conform Contractului de asigurare Asigurătorul acordă despăgubiri pentru pagubele produse Bagajelor de călătorie asigurate cauzate de urmatoarele riscuri, in Perioada asigurata:
   • Pierderea, distrugerea sau deteriorarea bagajelor, aflate în custodia transportatorului (perioada de timp dintre ora ambarcării, confirmată de către compania de transport şi ridicarea bagajului de la compania de transport, pe durata unei călătorii cu mijlocul de transport avia),
   • Furtul bagajelor prin efracţie sau prin acte de tâlhărie, declarat astfel de către instituțiile competente de stat.
 4. VALABILITATEA CONTRACTULUI
  1. Valabilitatea Contractului de asigurare: perioada transportării Bagajului de către Operatori aerieni conform biletului avia, pe cale aeriana
  2. Răspunderea Asigurătorului începe din momentul în care Bagajul este transmis organizaţiei de transport din punctul de expediere şi continuă pe întreg decursul perioadei de transportare (incluzând la înţelegerea părţilor, timpul de reîncărcare şi transbordare, precum şi de păstrare la depozitele din punctele de reîncărcare şi transbordare) până la sosirea Bagajului la locul de destinație.
  3. Poliţa de asigurare este parte indispensabilă a Contractului de asigurare.
 5. SUMA ASIGURATĂ
  1. Bagajele, în baza Contractului de asigurare, se iau în asigurare în limita răspunderii Asiguratorului.
  2. Limita maximă de despăgubire este 1 450 EUR/persoană/pe eveniment şi în total pe Perioada de asigurare, astfel:
   • Bagaje pierdute – se acordă o indemnizaţie de 20 EUR/kg, max. 25 kg;
   • Bagaje furate – se acordă o indemnizaţie de max. 450 EUR în funcție de preţul de piaţă al obiectelor din bagajul respectiv;
   • Bagaje deteriorate - se acordă o indemnizaţie de max. 250 EUR în funcție de preţul de piaţă al obiectelor din bagajul respectiv;
   Beneficiarul este obligat să prezinte documente confirmative (chitanţa, factura, bon de casă semnat şi ştampilat etc.) din care să rezulte dreptul de proprietate al BENEFICIARULUI asupra bunurilor conținute în bagajul declarat pierdut;
  3. Franşiza nu se aplică.
 6. PRIMELE DE ASIGURARE
  1. Prima de asigurare se stabilește in marime de 2 EURO.
  2. Prima de asigurare se achită integral, la încheierea Contractului de asigurare prin transfer bancar sau în casierie în MDL, conform cursului oficial stabilit de BNM la ziua achitării.
 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR
  1. Asigurătorul se obligă:
   • să-l familiarizeze pe CONTRACTANTUL ASIGURĂRII /ASIGURATUL/BENEFICIARUL cu Condiţiile de asigurare;
   • să efectueze asigurarea Bagajelor transportate în conformitate cu Condiţii şi legislaţia în vigoare a RM;
   • să nu divulge date despre CONTRACTANT ASIGURĂRII /ASIGURAT/BENEFICIAR şi situaţia lui materială, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
   • la apariţia dreptului Beneficiarului de a primi despăgubirea de asigurare să efectueze plata în termene de 30 zile de la prezentarea de către Beneficiar a tuturor documentelor în mărimea stabilită în rezultatul investigaţiilor finisate.
  2. Asigurătorul are dreptul: să refuze parţial sau complet recuperarea prejudiciului în cazurile prevăzute de Condiţii de asigurare şi de condiţiile Contractului de asigurare.
  3. CONTRACTANTUL ASIGURĂRII /ASIGURATUL este obligat:
   • să plătească la timp Asigurătorului prima de asigurare stabilită de contractul de asigurare;
  4. BENEFICIAR este obligat:
   • să prezinte la cererea Asigurătorului orice acte care confirmă desfăşurarea transportării încărcăturii pe parcursul termenului de acţiune al prezentului contract;
   • să informeze Asigurătorul despre toate contractele de asigurare încheiate sau în curs de încheiere în privinţa obiectului asigurării respectiv;
   • să transmită Asigurătorului dreptul de subrogare;
   • să informeze Asigurătorul imediat, cum va afla, despre eveniment ce denotă caracteristicile specifice unui caz asigurat.
  5. BENEFICIAR are dreptul:
   • să primească despăgubirea de asigurare, cu condiţia respectării tuturor prevederilor Contractului de asigrare şi Condiţiilor.
 8. ACŢIUNILE BENEFICIARULUI LA SURVENIREA CAZULUI ASIGURAT
  1. La survenirea cazului asigurat, BENEFICIAR este obligat:
   • să se prezinte personal, imediat la biroul Bagaje Pierdute din cadrul aeroportului, în cazul în care după debarcare nu îşi găseşte bagajul în zona destinată recuperării bagajelor;
   • sa completeze formularele speciale cu informaţiile solicitate (date personale, traseul, date despre bagaje) in vederea recuperarii bagajelor de calatorie;
   • să anunţe instituțiile competente de stat imediat sau cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului in cazul în care este victima unui furt de bagaje;
   • în cazul producerii unui Eveniment asigurat prin Poliţă, BENEFICIAR este obligat să anunţe Asigurătorul in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat sau 3 zile lucrătoare de la întoarcerea în ţară;
  2. BENEFICIAR trebuie să comunice Asigurătorului, toate informaţiile pe care le cunoaşte privind producerea evenimentului asigurat şi să îi pună la dispoziţie orice document pe care îl deţine în legătură cu acesta.
 9. CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  1. Cuantumul despagubirii nu va depasi limita de despăgubire stabilita de Contract de asigurare în baza actelor/documentelor confirmative;
  2. BENEFICIARUL poate solicita despăgubiri pentru furtul bagajului numai dacă acesta nu a fost recuperat în termen de 30 de zile de la data producerii Evenimentului asigurat. În cazul în care ulterior încasării despăgubirii, bagajul este recuperat, BENEFICIARUL este obligat să înştiinţeze şi să restituie despăgubirea de asigurare primită, în termen de max. 10 zile de la data recuperării.
  3. Cererea de despăgubire va fi însoţită de următoarele documente:
   • declaraţia BENEFICIARULUI cu privire la producerea evenimentului asigurat;
   • formularul completat la biroul de reclamaţii pentru bagaje al aeroportului de destinaţie (Lost&Found);
   • biletul de transport pentru călătoria pe parcursul căruia s-au produs evenimentele asigurate, cu tichetul de predare a bagajelor implicate în Evenimentul asigurat;
   • în cazul pierderii bagajelor: înştiinţare scrisă de la compania de transport că aceasta a încetat să mai caute bagajul şi îl consideră definitiv pierdut;
   • în cazul furtului bagajelor: un document care să ateste înregistrarea incidentului produs și copia plângerii depuse de BENEFICIAR la instituțiile competente de stat;
   • Poliţa de asigurare;
   • orice alte documente necesare pentru soluţionarea cererii.
  4. În cazul în care furtul, pierderea sau deteriorării bagajului reprezintă un Eveniment asigurat conform prezentului Contract, Asigurătorul va plăti sumele cuvenite în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru soluţionarea dosarului de daună.
 10. EXCLUDERI DIN ASIGURARE ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI
  Pe lângă excluderile prevăzute în Condiţiile de asigurare a încărcăturilor transportate, Asigurătorul nu acordă despăgubiri nici pentru:
  1. bagaje care sunt destinate transportului de obiecte cu o greutate combinată mai mică de 5 kilograme inclusiv, de exemplu genţi de umăr, borsete, poşete, sacoşe, pungi;
  2. bagaje care nu sunt transportate în aceeaşi călătorie cu BENEFICIAR;
  3. furtul/pierderea bagajelor pe teritoriile ţărilor în care BENEFICIAR posedă cetăţenie, domiciliu sau reşedinţă;
  4. orice cerere de despăgubire în legătura cu producerea unor evenimente asigurate, în situaţia în care BENEFICIARUL nu a depus o reclamaţie la compania de transport, în max. 24 ore de la data descoperirii şi pentru care nu s-a emis un raport oficial scris;
  5. obiecte fragile, banii lichizi sau monedele de orice natura sau specie (incluzând colecţiile sau piesele singulare de valoare numismatica), cecuri, titluri şi obligaţiuni de orice fel, acte, bilete de calatorie, colecţii de timbre si bijuterii, tabloruri, sculpturi, bijuterii, ceasuri, obiecte preţioase/cu valoare artistică/ştiiţifică/istorică în general, precum şi orice materiale sau obiecte al caror transport nu este acceptat de regulamentele de transport de calatori;
  6. conţinutul bagajelor constand în haine de blană, produse alimentare/perisabile, echipament pentru sporturi de iarna, obiectele folosite în domenii specializate ca de exemplu: echipamente medicale, articole tehnice sau accesorii, echipamente profesionale, electronice, instrumente muzicale, telefoane mobile, lentile de contact, proteze/orteze;
  7. întârzierile de recuperare a bagajelor în situaţiile în care BENEFICIARULUI nu îi este permis să călătorească (i se interzice îmbarcarea sau este debarcat înainte de decolare/plecare) după ce a depus bagajele pentru transport;
  8. bagaje reţinute de autorităţi, întârzirea bagajelor din cauza unor acţiuni ale poliţiei/organelor vamale sau a altor organe abilitate să le reţină;
  9. bagaje furate din cauza neglijenţei BENEFICIARULUI;
  10. bagaje lăsate nesupravegheate în spaţii deschise (balcoane, coridoare, terase);
  11. daunele provocate de greve ale angajaţilor companiei de transport, aeroporturilor/autogărilor/gărilor/porturilor, agenţilor de securitate, vameşilor;
  12. pierderi financiare şi daune de consecinţă (de exemplu lipsa folosinţei bunurilor).
 11. EXAMINAREA LITIGIILOR
  1. Toate pretenţiile şi litigiile dintre Asigurător şi CONTRACTANTUL ASIGURĂRII /ASIGURATUL/BENEFICIAR sunt soluţionate pe calea tratativelor.
  2. În caz de eşuare a tratativelor dintre părţi, toate pretenţiile şi litigiile dintre Asigurător şi CONTRACTANTUL ASIGURĂRII /ASIGURATUL/BENEFICIAR sunt soluţionate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
  3. Pretenţiile pot fi înaintate în limitele termenului de prescripţie a acţiunii, stabilit de legislaţia Republicii Moldova, din momentul intrării în dreptul la subrogare.